polski english deutsch Lietuvių Українська
polski english deutsch Lietuvių Українська
do góry

Opis

Czym się zajmujemy?

Jesteśmy producentem wyrobów z tworzyw sztucznych, wykorzystywanych w systemach zamocowań w branży budowlanej.

Czym się charakteryzujemy?

Specjalizujemy się w produkcji łączników do termoizolacji fasadowych jak i dachowych, które są przebadane i dopuszczone do wszystkich podłoży budowlanych.

Co jest naszym celem?

Nasze działania skupiają się na wdrażaniu nowych rozwiązań w dziedzinie zamocowań, doskonaleniu produkowanych wyrobów i podnoszeniu jakości świadczonych usług.

Co oferujemy?

Posiadamy szeroką ofertę mocowań, obejmującą pełną gamę produktów w rozmiarach o największym zakresie na rynku.

Jaka jest nasza motywacja?

Szybko zmieniające się wymagania i potrzeby naszych klientów motywują nas do nieustannego rozwoju, stosowania nowych technologii
i stałego poszerzania naszej oferty.

Co jest dla nas ważne?

Zapewniamy stały i bezpośredni kontakt z klientem poprzez naszych przedstawicieli, którzy gotowi są do udzielenia merytorycznego wsparcia
i pomocy technicznej przy wyborze optymalnie najlepszego naszego produktu odpowiedniego do wykonywanego zadania.

Zwracamy szczególną uwagę na jakość, którą potwierdzamy szeregiem uzyskanych aprobat technicznych dla naszych produktów oraz certyfikowaną przez Instytut Techniki Budowlanej zakładową kontrolą produkcji.

Dysponujemy odpowiednim zapleczem magazynowo-logistycznym, który pomaga nam elastycznie dopasować się do potrzeb rynku,
a wykwalifikowana i dobrze zgrana kadra pracowników czuwa nad szybką i rzetelną realizacją stawianych przed nią wymagań.

Description

do góry

What does the company AMEX do?

Amex Company is a manufacturer of plastic products, fastening systems applied in the construction industry.

We specialize in fasteners manufacturing for façade and flat-roof thermal insulation, which are tested and approved for all building substrates.

What are objectives of AMEX Company?

Our activities focus on the implementation of new solutions in the fasteners industry, improving our products and quality of provided services.

What does AMEX company offer?

We provide wide range of fasteners, including the full scope of products with largest selection of sizes on the market.

What is the inspiration of the AMEX Company?

Rapidly changing demands and needs of our customers inspire us to ongoing development, the use of new technologies and the constant extension of our services.

What is important for AMEX company?

We ensure constant and direct contact with customers by our representatives, who are ready to provide professional support and technical assistance in the selection of the best of our products optimally suitable for the task.

We pay close attention to quality, which is confirmed by approvals for our products and certified by Building Research Institute factory production control.

We own facilities (warehouses and logistics), which helps us to flexibly adapt to the market demands, and a qualified and well-matched team of employees which ensures the fast and reliable implementation of the requirements they face.

Vorstellung

do góry

Was produziert Firma Amex?

Firma Amex ist Hersteller von Kunsstoffprodukten, die in allen Befestigungsszstemen der Bauwirtschaft eingesetzt werden können.

Was ist typisch für Firma Amex?

Firma Amex hat sich auf die Produktion von WDV-Systemen, dh. Wärmedämmverbund-Systemen sowohl für die Fassaden als auch für Dächer, spezialisiert.. Diese sind für alle Gebäudearten zugelassen.

Was ist das Ziel der Firma Amex?

Firma Amex konzentriert ihre Tätigkeit auf die Einführung diverser und innovativer Lösungen in der Befestigungstechnik und Weiterentwicklung der hergestellten Produkte und der Erhaltung und Garantierung der Qualität unserer Dienstleistung.

Was bietet Firma Amex an?

Firma Amex bietet eine breite Palette von neuartigen, leistungsstarken und erprobten Produkten an, die in allen Anwendungsberiechen und Größen einzusetzen sind.

Was ist die Priorität der Firma Amex?

Da sich die Bedürfnisse unserer Kunden schnell ändern, reagiert und entwickelt Firma Amex unter Anwendung neuer Technologien stets neue Produkte und erweitert so ihr vielfältiges Sortiment.

Was ist für Firma Amex wichtig?

Durch unsere zuverlässigen und kompetenten Mitarbeiter garantiert Firma Amex einen schnellen, ständigen und direkten Kontakt zum Kunden. Durch richtige, fachliche und schnelle Beratung helfen Mitarbeiter unserer Firma dem Kunden, das für ihn am besten geeignete Produkt aus unserem vielfältigen Sortiment auszuwählen.

Die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität unsere Produkte ist für Firma Amex sehr wichtig. Dies garantieren wir durch erhaltene ETA (Europäischen Technischen Zulassungen), Zertifikate für werkseigene Produktionskontrolle des Polnischen Instituts für Bautechnik und alle andern auf dem internationalen Markt nötigen Zulassungen. Alle Produkte entsprechen den Anforderungen der Europäischen Union und haben das Zeichen CE.

Firma Amex verfügt über entsprechende logistische Einrichtungen und ist somit den Marktanforderungen angepasst. Unsere Mitarbeiter identifizieren sich stark mit Firma Amex und tun alles um die ihnen gestellten Aufgaben schnell und zuverlässig zu Zufriedenheit unserer Kunden zu erfüllen.

Aprašymas

do góry

Kuo užsiima bendrovė AMEX?

Bendrovė AMEX yra plastikinių gaminių, naudojamų tvirtinimo sistemoms statybos pramonės sektoriuje, gamintoja.

Kuo pasižymi bendrovė AMEX?

Mes specializuojamės fasado ir stogo termoizoliacijos jungčių gamyboje, kurios yra išbandytos ir tinkamos visiems statybiniams paviršiams.

Koks yra bendrovės AMEX tikslas?

Mūsų veikla yra skirta naujų sprendimų, susijusių su tvirtinimais įgyvendinimui, gaminamos produkcijos tobulinimui ir teikiamų paslaugų kokybės pagerinimui.

Ką siūlo bendrovė AMEX?

Mes turime platų tvirtinimų, įskaitant ir pilną gamą didžiausių dydžių produktų rinkoje, asortimentą.

Kokia yra bendrovės AMEX motyvacija?

Sparčiai kintantys mūsų klientų poreikiai ir reikalavimai motyvuoja mus nuolat tobulėti, naudoti naujas technologijas ir nuolat plėsti mūsų siūlomas paslaugas.

Kas yra svarbu bendrovei AMEX?

Mes užtikriname nuolatinį ir tiesioginį ryšį su klientais per mūsų atstovus, kurie yra pasirengę suteikti profesionalią ir techninę pagalbą išsirenkant optimalų ir geriausią mūsų produktą, tinkantį reikalingai užduočiai įvykdyti.

Mes atkreipiame ypatingą dėmesį į kokybę, kurią patvirtiname gautais mūsų produktų techniniais patvirtinimais ir Statybos technologijų instituto išduotu sertifikatu dėl gamyklos produkcijos kontrolės.

Mes turime tinkamas sandėlio ir logistikos patalpas, kurios padeda mums lanksčiai prisitaikyti prie rinkos poreikių, o kvalifikuotas ir geras darbuotojų kolektyvas dirba greitai ir patikimai, tam keliami aukšti reikalavimai.

Опис

do góry

Чим займається компанія AMEX?

Компанія Amex є виробником пластикових кріпильних систем, що використовуються в будівельній промисловості.

Що характеризує компанію AMEX?

Ми спеціалізуємося на виробництві кріпильних елементів для термоізоляції фасаду та дахів, які випробувані й затверджені для всіх будівельних типів покриттів.

Що таке мета AMEX компанії?

Наша діяльність зосереджена на реалізації нових рішень в області кріплення, вдосконалюємо нашу продукцію і підвищуємо якість надаваних послуг.

Що пропонує компанія AMEX?

У нас є широкий асортимент кріплення, в тому числі повний асортимент продукції в розмірах, найбільшого діапазону на ринку.

Що таке мотивація компанії AMEX?

Швидко мінливі потреби і потреби наших клієнтів спонукають нас до постійного розвитку, до застосування нових технологій та постійного вдосконалення наших послуг.

Що важливо для компанії AMEX?

Ми маємо постійний прямий контакт з клієнтом через наших представників, які готові надати професійну підтримку та технічну допомогу у виборі кращих з наших продуктів,що оптимально підходить для виконання завдання.

Ми приділяємо особливу увагу якості, яка підтверджена численними сертифікатами на нашу продукцію, виданими департаментом виробничого контролю Інституту Будівельних Технологій у Варшаві.

У нас є достатня кількість складських та логістичних рішень, що дозволяє нам гнучко адаптуватися до потреб ринку, а добре кваліфікований і добре підібраний персонал гарантує виконання завдань поставлених перед ними.